BIZ BARADA

Biz size öz maksatlaryňyzy we idealaryňyzy açmana ýeňillik döredýäris!

Brendiň netijeliligi kärhanalaryň girdejisiniň artmagynda belli bolýar. Biz, IDEAL HYZMAT brending kärhanasy bolup, Sizi üstünlige ýetirjek brendi döredýäris we ösdürýäris. Biznes kuwwatyňyzy köpçülige açyp görkezýäris. Ýagny, marketingiň we dizaýnlaryň gurallaryny ulanmak arkaly, kärhanalary brenda öwürýäris.

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ

Biziň hyzmatymyz, pudaklara bagly bolmazdan, kärhanalaryň islendik görnüşlerine niýetlenendir. Ýeketäk möhüm bolan kriteriýa – Siziň güýçli brend döretme islegiňizdir

BRENDING

DIZAÝN

WEB SAHYPA

MOBIL GOŞUNDY

WIDEOGRAFIÝA

154

Hoşal müşderilerimiz

47

Tamamlanan proýektler

190

Teklipler

45,105

Işlenilen sagatlar

 

BIZIŇ PORTFOLIÝAMYZ

Biz bilen iş alyp baran kärhanalar, öz meşhurlygyny giňeltdiler

BIZIŇ TOPARYMYZA GOŞULYŇ

ÄHLI BOŞ WEZIPELER

WEBPROGRAMMIST

Biz innowasion web-goşundylary taýýarlarlamak bilen gyzyklanýan we biziň tejribeli toparymyza goşulmak isleýän web programmistleri gözleýäris

ANDROIDPROGRAMMIST

Sen zehinli Android programmistmi? Bizem biziň toparymyza goşuljak täze goşundy işläp taýýarlaýan programmisty gözleýädik.

SWIFT/XCODEPROGRAMMIST

Biz sana garaşýardyk. Halaýan zadyň üçin, girdeýji almana wagt geldi.

SISADMIN

Biz esasan ajaýyp akylly we adatdan daşary ýokary standartlara laýyk adamlar bilen gyzyklanýarys.

UI/UXDIZAÝNER

Biz web dizaýn we işläp taýýarlamak bilen meşgullanýan kärhana, biziň dizaýnerler toparymyzda dowamly işlejek, zehinli web-dizaýneri gözleýaris.

WIDEOGRAF

LIDE-AL hemişe höwesjeň we döredijilikli zehinleri gözleýär, biziň toparymyza goşulyň.

GRAFIKIDIZAÝNER

Biziň hakyky dalaşgärimiz-bu döredijilik güýçli, birnäçe proýektleri birlikde aýlap goldaw bermegi başarýan ukypdyr.

ADAMLAR NÄME DIÝÝÄRLER?

Sen ynanýan ädimiňi et, ýol öz-özünden peýda bolar!

STIW JOBS

ADAMLAR NÄME DIÝÝÄRLER?

THE FIRST STEP IS TO ESTABLISH THAT SOMETHING IS POSSIBLE THEN PROBABILITY WILL OCCUR.

ELON MUSK

ADAMLAR NÄME DIÝÝÄRLER?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

AUTHOR

BIZIŇ MÜŞDERILERIMIZ

Bu – öz müşderilerine üstünlik getirýän brending kärhanasydyr

HABARLAŞMAK ÜÇIN

Eger Siz, hyzmatdaşlyk etmek isleseňiz, onda biz bilen habarlaşyň!

  • Türkmenistan, Aşgabat köçe Magtymguly, 94

  • idealhyzmat@idealhyzmat.com

  • +993 62 86 00 68

BIZI TAPMAK AŇSAT

\